Gebruiksvoorwaarden LeasePlan-website

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website [local LeasePlan website]. Deze is eigendom van [full/official Company name.], [address], bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer [number].

Uw rechten

Als u [local LeasePlan website] bezoekt of onze berichten op social media leest, is het belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn. De onderstaande informatie is van toepassing op onze (mobiele) website en al onze berichten op social media.

Akkoord

Door deze website te bezoeken en/of onze informatie te gebruiken gaat u ermee akkoord zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Lees de voorwaarden aandachtig door om verrassingen te voorkomen. Als onze gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met de algemene voorwaarden van onze producten en diensten, dan zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Advies

De informatie die gedeeld wordt op onze website en via social media is bedoeld als algemene informatie. Deze informatie is niet bedoeld als advies. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt op grond van deze informatie.

Informatie

LeasePlan stelt alles in het werk om nauwkeurige, volledige en actuele informatie te geven van betrouwbare bronnen. We kunnen echter niet garanderen dat alle gedeelde informatie op deze website of social media nauwkeurig, volledig en actueel is.

Internationaal

LeasePlan beheert en onderhoudt [local LeasePlan website] vanuit [country]. We kunnen niet garanderen dat de hier aangeboden informatie relevant is in andere landen. Gebruikt u deze website vanuit een ander land dan [country]? Dan is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u handelt in overeenstemming met de lokale wetten en/of voorschriften.

Prestaties van de website

LeasePlan kan niet garanderen dat [local LeasePlan website] foutloos of ononderbroken werkt.

Gebruik van de website

Deze website mag niet worden gebruikt op een manier die andere bezoekers van de website kan storen of belemmeren. Het is ook niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die de functionaliteit van de website in gevaar brengt. Tot slot is het niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die de gepubliceerde informatie of onderliggende software kan beschadigen of verstoren.

Informatie van derden

De website [local LeasePlan website] bevat links naar websites van andere organisaties. Dit betekent niet dat LeasePlan de producten of diensten van deze organisaties onderschrijft. LeasePlan houdt geen toezicht op de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van externe websites.

Als u de externe websites via links op de LeasePlan-website bezoekt, dan doet u dit op eigen risico. LeasePlan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites van derden.

Intellectueel eigendom

LeasePlan en de betrokken rechthebbenden behouden alle rechten op de inhoud. Hieronder vallen auteursrechten, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betreft alle rechten die betrekking hebben op de gepubliceerde informatie op [local LeasePlan website], onze (mobiele) website en social media. Hiertoe behoren onder meer teksten, grafisch materiaal, foto’s, illustraties, apps en logo’s.

Gebruik van onze informatie

U mag de door ons gepubliceerde informatie uitsluitend afdrukken of downloaden voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LeasePlan is het echter niet toegestaan om de informatie op [local LeasePlan website] of social media op de volgende manieren te gebruiken:

 • De inhoud kopiëren
 • De inhoud hergebruiken
 • De inhoud overnemen
 • De inhoud in welke vorm dan ook verspreiden
 • De inhoud publiceren

E-mailcommunicatie

Als u e-mails naar LeasePlan stuurt, aanvaardt u het risico dat deze berichten onderschept kunnen worden. Dat betekent dat uw e-mails ook door iemand anders gelezen, misbruikt of gewijzigd kunnen worden. LeasePlan kan niet verantwoordelijk worden gesteld als dit gebeurt.

Verantwoord melden

LeasePlan stelt alles in het werk om de veiligheid van deze website en uw gegevens te waarborgen. Als u echter plaatsen ontdekt waar onze veiligheid in het gedrang kan komen, verzoeken we u dit op een verantwoorde wijze te melden, zodat we de kwestie kunnen onderzoeken en een oplossing kunnen vinden. Gebruik de volgende procedure om ons op de hoogte te stellen van mogelijke veiligheidsrisico's:

 • stuur een e-mail naar digital@leaseplan.com
 • Vermeld daarin gedetailleerd wat u deed op de website waardoor u een mogelijke bedreiging van de veiligheid ontdekte, zodat wij uw stappen kunnen reproduceren
 • Vermeld ook uw e-mailadres

U mag geen informatie over mogelijke veiligheidskwesties openbaar maken, tenzij u vooraf schriftelijke toestemming van LeasePlan heeft gekregen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

LeasePlan, haar eventuele bureaus en/of toeleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verliezen die ontstaan door de website of social media. Dit omvat directe, indirecte, incidentele of gevolgschade en als straf opgelegde schadevergoedingen, met inbegrip van winstderving (zelfs als LeasePlan op de mogelijkheid van deze schade is gewezen). LeasePlan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • Gebreken, virussen of andere storingen toegebracht aan apparaten of software in verband met het bezoeken of gebruiken van de website
 • Onjuiste informatie op de website of social media
 • Het onderscheppen, wijzigen of misbruiken van informatie die LeasePlan aan u heeft gestuurd
 • De prestaties van de website
 • Oneigenlijk gebruik van de website
 • Verlies van gegevens of informatie
 • Downloaden of gebruik van via website of social media beschikbare software
 • Vorderingen van derden in verband met het gebruik van de website of door LeasePlan verstrekte informatie

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van LeasePlan, maar is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van LeasePlan.

Wijzigingen

LeasePlan behoudt zich te allen tijde het recht voor om de informatie op de website en in deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Raadpleeg de informatie regelmatig, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht

De website en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van [countries]. De rechtbank in [countries] is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die voortvloeien uit de website en de door LeasePlan verstrekte informatie.